Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радосвет Петров Горнев, Медицински факултет

Аула на УБ „Лозенец”

 

Докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 7.1. Медицина (Обща хирургия) за присъждане на образователната и научна степен "Доктор"

 

Рецензии:

Становища: