Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Зорница Велинова Велинова-Тренчева, Исторически факултет

Ректорат, Нова конферентна зала.

 

Публична защита на дисертационния труд на Зорница Велинова Велинова-Тренчева на тема "Балканската столица като фермент на модерността: Белград и София (1878-1912)". Професионално направление: 2.2. История и археология (Нова и съвременна балканска история). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. дин Иван Илчев

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: