Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Веселин Даниелов Данов, Исторически факултет

Аудитория № 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Керамичните съдове и малка пластика от селището от ранния енеолит при Градешница”, за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Археология (Праистория – Неолит и енеолит), в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Красимир Лещаков

 

Автореферат

Рецензии

Становища

 

Отговор на въпросите и бележките от рецензиите и отзивите на членовете на научното жури от Веселин Даниелов Данов