Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Васил Велков Нинов, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Светска власт и кръстоносни походи (кр. ХI-ХIII в.)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Средновековна обща история“ в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Миляна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: