Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Теодор Огнянов Димитров, Исторически факултет

Заседателна зала, Информационен център

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Чумната пандемия от 541 -748 г.: избухване, разпространение и въздействие върху развитието на византийското общество" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Средновековна обща история“ (Средновековна балканска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.и.н. Петър Ангелов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: