Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Станислава Димитрова Груева, Исторически факултет

Аудитория 35, Исторически факултет, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Франция и визията на Шарл дьо Гол за Обединена Европа, 1958 - 1969 г.” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по специалност „Нова и съвременна история - Съвременна история” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Грозев

 

Автореферат

Рецензии

Становища