Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Симеон Валентинов Хинковски, Исторически факултет

Зала № 1, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Генуезката република и българите ХІІІ-ХV в.” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – История на средновековна България в професионално направление 2.2 История и археология. Задочен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дин Петър Ангелов

 

Автореферат

Рецензии

Становища