Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Пламена Славова Стоянова, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Политиката на държавата към циганското население в България (1944-1989)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "История на България” (Съвременна българска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита

Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Груев

 

Автореферат

Рецензии

Становища