Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Никола Христов Тонков, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Геофизични методи в археологията. Оптимизиране на методиката за проучване на надгробните могили" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Археология “ в професионално направление 2.2 История и археология. Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Лещаков

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: