Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Милена Георгиева Стойкова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Милена Георгиева Стойкова на тема: "Николо Макиавели за историята и управлението на обществото" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2. История и археология. Докторантка на самостоятелна подготовка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайла Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: