Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Мария Грозданова Христова, Исторически факултет

Аудитория 41, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Керамиката от биритуалните некрополи VІІ-ІХ в." за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Археология” (Средновековна археология) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Миляна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: