Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Маргарита Юлианова Попова, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Орнаментални композиции в керамиката рисувана с графит на култура Коджадермен-Гумелница-Караново VI” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Стара история (Праистория: Енеолит) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Красимир Лещаков

 

Автореферат

Рецензии

Становища