Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Лазар Желязков Щирков, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: “Държавната институция “Президиум на Народното събрание” (1947-1971 г.)” за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "История на България” (Съвременна българска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовeн докторант. Отчислен с право на защита

 

Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Груев

 

Автореферат

 

Рецензии

 

Становища