Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Камелия Каменова Божилова, Исторически факултет

Зала №1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд Камелия Каменова Божилова на тема: "Документално наследство на здравната администрация и здравни професионални организации в Централния държавен архив – (1879-1944)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Архивистика и документалистика" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Андриана Нейкова-Тодорова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: