Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ивет Орлинова Фандъкова, Исторически факултет

Зала № 2, Ректорат, Северно крило

 

Публична защита на дисертационния труд на Ивет Орлинова Фандъкова на тема: "Китайската общност в София началото на XXI век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Етнология" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Веселин Тепавичаров

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: