Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Ивайло Чавдаров Начев, Исторически факултет

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Балканската квази-столица като фермент на модерността: Загреб, Любляна, Сараево (1878-1914)" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Нова и съвременна история“ (Съвременна балканска история) в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Иван Първев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: