Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Галина Стефанова Грозданова, Исторически факултет

Аудитория 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Населението на Южна България, VІ–ІХ в. (по археологически данни) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Археология (Средновековна археология)“ в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Миляна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: