Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Екатерина Кирилова Михайлова, Исторически факултет

Аудитория 35, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Болнично дело и здравеопазване в българските земи (1856-1878 г.) за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност История на България – История на Българското възраждане в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Надя Манолова

 

Автореферат

Рецензии

Становища