Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Цветелина Стефанова Харалампиева, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема „Руската колонизация на Кавказ, 1785 - 1864 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност "Нова и съвременна история: История на Русия" в професионално направление 2.2 История и археология. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Алексей Кальонски

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: