Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Александър Константинов Харизанов, Исторически факултет

Аудитория 41А, Ректорат, Южно крило

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Пещи за керамика в днешните български земи през І – VІ век" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност "Археология (Класическа археология - Рим)” в професионално направление 2.2 История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Тотко Стоянов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: