Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Александър Димитров Заралиев, Исторически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Германските ордени в Прибалтика ХII-ХIII в. (Представата за "другите")" за присъждане на образователната и научната степен "доктор" по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Александър Николов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: