Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зорница Николова Чолакова, Геолого-географски факултет

Зала 252, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Зорница Николова Чолакова (задочна докторантура) на тема “Ландшафтно-геохимични изследвания в басейна на р. Искър, между гр. Нови Искър и гр. Мездра” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Никола Тодоров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: