Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Васил Иванов Зарков, Геолого-географски факултет

Зала 252, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Васил Иванов Зарков на тема ,,Оптимизиране на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие чрез икономгеографски анализ” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география - Регионално развитие на урбанизираните ареали).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Бърдаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: