Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Емануилова Манолова, Геолого-географски факултет

Зала 1, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Мария Емануилова Манолова (редовна докторантура) на тема “Енергийното планиране като ключов инструмент за устойчиво развитие на общините” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география - Регионални геоенергийни ресурси и стратегии).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Косьо Стойчев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: