Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "Доцент" по професионално направление 4.4. науки за земята /физическа география и ландшафтна екология-ландшафтна екология, ландшафтно планиране и опазване на околната среда/, обявен в ДВ, бр. 31 от 04.04.2014 г.