Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Геолого-географски факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 4.4. Науки за земята (Търсене и проучване на полезни изкопаеми), обявен в ДВ, 53/18.06.2013 г.