Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Юрий Владимиров Цукровски, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на докторантa на самостоятелна подготовка Юрий Владимиров Цукровски за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Тема: Получаване и изследване на макро монокристали от магнезиев сулфит хексахидрат (MgSO3 . 6H2O) – чисти и с примеси

Председател на научното жури: проф. дфзн Мирослав Вергилов Абрашев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: