Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Атанасов Куртенков, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Александър Атанасов Куртенков за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Астрономия и астрофизика
Тема: Червените нови като продукт на звездни сливания

Председател на научното жури: доц. д-р Антоанета Емилова Антонова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: