Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Надежда Ангелова Стоянова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд на тема: „Образи и употреби на времето в българската литература (върху поезия и белетристика от 20-те и 30-те години на ХХ век)” за присъждане на научна и образователна степен „доктор” по професионално направление 2.1 Филология, научна специалност "Българска литература (Българска литература от Освобождението до наши дни)”. Задочен докторант.

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: