Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Емилова Пилева, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на тема „Религиозни мотиви в българските преводи на англоезична белетристика през ХIХ век” по професионално направление 2.1 Филология - Българска литература /Възрожденска литература/”. Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Катя Боянова Станева

Председател на журито: доц. д-р Паулина Теодорова Стойчева

 

Автореферат

 

Рецензии :

 

Становища: