Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Галина Любенова Бунджулова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема "Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното взаимодействие възрастни-деца /социопрагматични аспекти/ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Български език/. Докторантка на самостоятелна подготовка.

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: