Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Биляна Борисова Гаврилова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Българският художествен авангард. Контексти. Типологизация. Проявления” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Българска литература /Българска литература от Освобождението до Втората световна война/. Докторант на самастоятелна подготовка към Катедра по българска литература

 

Председател на научното жури: проф. дфн Валери Стоилов Стефанов, ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: