Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / СНС по Педагогика / Архив / 2005 г.

   

За периода: м. декември 2004 г. - м. май 2005 г.

Проведени 22 заседания и избори за:

за професор - 1 за доцент - 14 Защитени дисертации за присъждане на научната степен “доктор по педагогика” - 21

Публични защити:

 

 • Розалина Пламенова Енгелс, за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Изграждане на умения за интерпретиране на иносказателността на пословици и поговорки у пет-седемгодишни деца” е бил обсъден и предложен за защита от катедра “Предучилищна педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Елена Русинова и официални рецензенти: проф. д-р Фидана Даскалова и доц. д-р Божидар Ангелов.

 • Зоранчо Ангелов Алексов, за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Мястото и ролята на компютрите и другите съвременни образователни технологии в обучението по информатика (Модел “Знание – Учител – Технология – Компютър – Ученик”)” е бил обсъден и насочен за защита от разширен съвет на направление “Математика и информатика” при Природо-математическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Научни ръководители: доц. д-р Иван Мирчев и проф. дпн Иван Ганчев. Официални рецензенти: проф. д-р Нина Синягина и доц. д-р Петя Асенова.

 • Христина Танчева Милчева, за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Педагогическата дейност на преподавателя от медицински колеж в етико-деонтологичен аспект” е бил обсъден и насочен за защита от разширен катедрен съвет на катедра “Педагогически и социални науки” при Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Мутафов, дмн, и официални рецензенти: проф. д-р Ралчо Трашлиев и доц. д-р Веска Шошева.

 • Марияна Михайлова Колева, за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Организационно-управленски аспекти на връзките на съвременното българско училище с обществеността” е бил обсъден и предложен за защита от катедра “История на педагогиката и управление на образованието” към Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Продан Стоянов и официални рецензенти: проф. д-р Петър Балкански и ст.н.с. д-р Виолета Мирчева.

 • Георги Александров Маринов, за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Междупредметните връзки и приложението им в учебния процес по биология при изучаване на симетрията” е бил обсъден и насочен за защита от разширен съвет на Методическия сектор по биологично образование при Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен консултант: доц. д-р Стоянка Рашкова и официални рецензенти: проф. д-р Райчо Димков и доц. д-р Цвятко Попов.

 • Бисера Вълева – Георгиева , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Стимулиране и развитие на творческата фантазия на студентите от специалност “Педагогика на изобразителното изкуство” (обучението по “Рисуване” и “Композиция”)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика на изкуствата” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. Станислав Памукчиев и доц. д-р Нели Бояджиева.

 • Антония Димитрова Радкова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Оценяването чрез тестове в обучението по руски език в българското училище” е бил обсъден и предложен за защита от катедрата по методика на Факултета по славянски филологии при СУ “Св. Климент Охридски”. Официални рецензенти: проф. дпн Емилия Гочева и ст.н.с. д-р Любомир Дукадинов.

 • Анна Константинова Трошева – Асенова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Формиране на графични умения за писане при ученици с детска церебрална парализа” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Специална педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Ивайло Петров и официални рецензенти: проф. д-р Златко Добрев и доц. д-р Цветанка Ценова.

 • Елена Радоева Александрова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Социалнопедагогически аспекти на здравната култура на учениците” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Социална педагогика и социално дело” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научни ръководители: проф. д-р К. Спасов и доц. д-р Л. Черкезова. Официални рецензенти: проф. д-р Виктория Радева, дмн, и проф. д-р Гинка Димитрова.

 • Пепа Иванова Митева , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Подходи за редуциране на агресивното поведение при ученици в начална училищна възраст” е бил обсъден и предложен за защита от катедра “Социална педагогика и социално дело” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Нели Бояджиева и официални рецензенти: проф. д-р Гинка Димитрова и доц. дпн Клавдия Сапунджиева.

 • Марина Антониева Колчагова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Познавателни и възпитателни функции на емблемата” е бил обсъден и предложен за защита от катедра “Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: чл. кор., проф., дпн Любен Димитров и официални рецензенти: проф. дин Чавдар Попов и доц. д-р Лиляна Стракова.

 • Константинос Стилиянос Кондояннидис , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Гръцката просвета в Понт. Педагогически, социални и езикови проблеми при обучението на деца на завръщащите се в родината гръцки емигранти” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика” при Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Живко Карапенчев и официални рецензенти: доц. дпн Пламен Радев и доц. д-р Тодор Ангелов.

 • Сирма Ангелова Бошкилова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Прозодически дисфункции при псевдобулбарни анартрия – дизартрии” е бил обсъден и насочен за защита от разширен съвет на катедра “Педагогически и социални науки” към Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: доц. д-р Радка Върбанова. Официални рецензенти: проф. дпн Васил Стамов и доц. д-р Веска Шошева.

 • Яфа Менахем , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Аз-образът на юноши с обучителни трудности и интеграцията им в масово училище” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Социална педагогика и социално дело” към Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научни ръководители: проф. дпн Владимир Радулов и проф. дпсн Наталия Александрова. Официални рецензенти: доц. дпн Виолета Борисова и доц. д-р Борис Минчев.

 • Стойчо Тодоров Стефанов , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Дидактически модел за графична подготовка на студенти педагогически профил” е бил обсъден и насочен за защита от разширен състав на катедра “Технологично обучение и професионално ориентиране” към Факултета по педагогика на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Официални рецензенти: проф. д-р Николай Божков и доц. д-р Димитър Оракалиев

 • Анжела Тодорова Петкова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Екологично образование и възпитание на учениците чрез обучението по физика в задължително-избираемата подготовка (ЗИП) в 11 клас” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Методика на обучението по физика” към Физическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: доц. д-р Веселина Димитрова и официални рецензенти: проф. дпн Христо Попов и доц. д-р Христо Цеков.

 • Иван Цветков Вълков , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Подходи на педагогически взаимодействия и ролята им за развитие на изобразително-творческите способности на децата от предучилищна възраст” е бил насочен за защита от Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научен консултант: доц. д-р Стоян Здравков и официални рецензенти: проф. дпн Огнян Занков и доц. Пламен Легкоступ.

 • Бинка Георгиева Караиванова , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: : “Интегративни тенденции в обучението на музикалните педагози по задължително пиано върху материал от българските детски и училищни песни” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Музика” при Педагогическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Марияна Булева и официални рецензенти: проф. д-р Пенка Минчева и ст.н.с. Генчо Гайтанджиев.

 • Петър Неделчев Петров , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Развитие на езиковата компетентност чрез проблемно базирани задачи в обучението по български език (7 клас)” е бил обсъден и предложен за защита от катедра “Педагогика на обучението по хуманитарни и природо-научни дисциплини” при Тракийския университет – Стара Загора. Научен ръководител: доц. д-р Пенка Гарушева и официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и доц. д-р Стефанка Стефанова.

 • Елена Грозева Желева , за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Дисертационният труд на тема: “Учебно-практическите занятия за формирането на бъдещия специалист в медицинския колеж” е бил обсъден и предложен за защита от катедра “Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”. Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова и официални рецензенти: проф. д-р Атанас Шишков, дмн, и доц. д-р Вяра Гюрова.

 

През същия период неуспешно преминаха две процедури за присъждане на научното звание “доцент”, една публична защита за присъждане на научната степен “доктор на педагогическите науки” и четири – за образователната и научна степен “доктор”.

За периода: 06.2005 - 12.2005г.

Проведени избори:

за професор - 2 за доцент - 11

Публични защити:

 

 • Красимира Колева - Минева - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: "Възпитателната роля на лидерите в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи" е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика” на ПФ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". Официални рецензенти: проф. д-р Ралчо Трашлиев и доц. д-р Нели Бояджиева.

 • Зора Георгиева Янакиева - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 - теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: “Идеята за възпитание чрез изобразителното изкуство в детско-юношеския периодичен печат през първата половина на ХХ век у нас” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика на изкуствата” към ФНПП при СУ "Св.Климент Охридски". Научен ръководител: доц. д-р Нели Бояджиева. Официални рецензенти: проф.д.изк.н. Чавдар Попов и доц. дпн Клавдия Сапунджиева.

 • Владимира Стефанова Ангелова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 – методика на обучението по математика. Дисертационният труд със заглавие: ”Овладяване на методи за решаване на задачи по математика от студенти, подготвящи се за учители в началния етап на средното общообразователно училище” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Начална училищна педагогика” на ПУ "Паисий Хилендарски". Научен ръководител доц.д-р Димитър Мекеров и официални рецензенти: проф.дпн Иван Ганчев и проф. дпн Ради Радев.

 • Лабиб Абдулазиз Ибрахим - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика /Управление на образованието/. Дисертационният труд със заглавие: "Професионализация на управлението в средното образование (на опита на Република Йемен)" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Педагогика" при Факултета по педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски". Научен ръководител проф. Балкански и официални рецензенти: проф. д-р Милко Митрополитски и доц. д-р Галин Цоков.

 • Димитра Георгиос Папайоанну-Яннаки - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.02 – История на педагогиката и българското образование. Дисертационният труд със заглавие: ”Въвеждане на взаимоучителния метод и система по гръцките земи и методология на Й.Ф. Хербарт и неговите последователи в Гърция през втората половина на ХІХ век” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика и психология” при ПУ "Паисий Хилендарски". Научен ръководител: доц. дпн Пламен Радев и официални рецензенти:проф. дпн Вера Бойчева и доц. д-р Албена Чавдарова.

 • Йонка Петрова Първанова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: "Домът за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа като социализираща и ресоциализираща система" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Теория на възпитанието" към ФП при СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова и официални рецензенти: чл.кор. проф. дпн Любен Димитров и доц. д-р Сийка Чавдарова.

 • София Христова Дерменджиева - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика. Дисертационният труд със заглавие: "Мултимедийна среда и трансформация на детската игра при 5-7 годишните деца" е бил обсъден и насочен за защита от катедра по Предучилищна педагогика на Факултета по педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски". Научен ръководител: доц.д-р Димитър Кръстев Димитров и официални рецензенти: проф. д-р Николай Божков и доц.д-р Весела Гюрова.

 • Незабравка Петрова Петрова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.00 – Педагогика. Дисертационният труд със заглавие: "Интегративни тенденции в обучението по математика в контекста на перманентното образование" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Социална педагогика и социално дело" към ФНПП при СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. д-р Гинка Димитрова и официални реценезнти: проф. дпн Иван Ганчев и доц. д-р Коста Герджиков.

 • Юлия Димитрова Нинова- за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 – методика на обучението по математика. Дисертационният труд със заглавие: "Модели и дидактически технологии за ршеванае на дидактически задачи, свързани с изучаване на математически понятия" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Обучение по математика и информатика" на ФМИ при СУ "Св.Климент Охридски". Научен консултант: проф.дпн Иван Ганчев и официални реценезнти:проф. дпн Ради Радев и ст.н.с.І ст. дпн Сава Гроздев.

 • Красимира Иванова Кърджилова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 – Методика на обучението по физика. Дисертационният труд със заглавие: "Система от фронтални и домашни физични експеримченти в обучението по Природознание (6 клас) за формиране на познавателен интерес у учениците" е бил обсъден и насочен за защита от Факултета по природни науки на ШУ "Епископ Константин Преславски". Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева и официални реценезнти: проф. дпн Руска Бабалова и доц. д-р Драгия Иванов.

 • Биянка Любчова Торньова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: "Формиране на моралните ценности при професионалното изграждане на бъдещите медицински специалисти" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Теория на възпитанието" към ФП при СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. дпн Емилия Рангелова и официални реценезнти: проф. д-р Стефан Чернев и доц. д-р Николина Колева

 • Надя Иванова Стойкова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: "Индивидуализиране на социално-педагогическата работа при деца с проблемно поведение" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Социална педагогика и социално дело" към ФНПП при СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: проф. д-р Георги Бижков и официални рецензенти: проф. дпн Виолета Борисова и доц. дпн Клавдия Сапунджиева.

 • Гарабед Агоп Баракян - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика /основи на социалната работа/. Дисертационният труд със заглавие: "Превенция на употребата и злоупотребата с наркотици в Република България" е бил обсъден и насочен за защита от катедра "Дидактика" на ФП при СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител: доц. д-р Бончо Господинов и официални рецензенти: проф. дпн Яна Мерджанова и доц. дмн Соня Тотева.

 • Александър Филипов Филипов - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика /управление на образованието/. Дисертационният труд със заглавие: "Фактори за интегриране на ромските деца в училище" е бил обсъден и насочен за защита от катедра 'Педагогика" на ПФ при ЮЗУ "Неофит Рилски". Научен ръководител: проф .д-р Петър Балкански и официални рецензенти: доц. дпн Христо Кючуков и доц. д-р Ирина Колева.

 • Стефан Тодоров Капралов - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.03 – методика на обучението по физическо възпитание Дисертационният труд със заглавие "Дидактически и подходи за усъвършенстване на тактическата подготовка на футболистите" е бил обсъден и насочен за защита от катедрата "Теория и методика на спортната тренировка" при Педагогическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Научен ръководител: доц. д-р Атанас Тодоров и официални рецензенти: проф. д-р Николай Божков и проф. д-р Васил Жечев.

 • Емил Илиев Спасов - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.02 – история на педагогиката и българското образование. Дисертационният труд със заглавие: ”Образователната политика на правителствата на Демократичния сговор (1923-1931 година)” е бил обсъден и насочен за защита от катедра по предучилищна педагогика при ЮЗУ "Неофит Рилски". Научен ръководител: проф. дпн Йордан Колев и официални рецензенти: доц. дпн Пламен Радев и доц. д-р Емилия Стерикова.

 • Любомира Симеонова Попова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: ”Педагогическа технология за стимулиране развитието на четивната компетентност на учениците в ІV клас” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Педагогика” на ПФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий”. Научен ръководител: доц. д-р Живко Карапенчев. Официални рецензенти: проф. Стойка Здравкова и доц. д-р Тодор Ангелов.

 • Красимира Венелинова Василева - за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: ”Формиране на европейски ценности в системата на извънкласната работа” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Теория на възпитанието” на ФП при СУ "Св. Климент Охридски". Научен ръководител доц. д-р Вяра Гюрова. Официални рецензенти: проф. д-р Гинка Димитрова и доц. д-р Сийка Чавдарова.

 • Райнер Йозеф Ремпфер - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика. Дисертационният труд със заглавие: "Кибернетичен модел на обучението по технически дисциплини" е бил обсъден и насочен за защита от Педагогическия факултет на Тракийския Университет. Официални рецензенти: проф. д-р Николай Божков и ст.н.с.ІІ ст. д-р Станка Ташева.

 • Николай Станчев Николов - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.00 – педагогика. Дисертационният труд със заглавие: “Социално-педагогически аспекти и етнически характеристики на детския труд в Шуменски регион” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Социална и специална педагогика” към ПФ при ШУ "Епископ Константин Преславски". Научен ръководител: доц. д-р Нели Бояджиева. Официални рецензенти: проф. д-р Георги Бижков и проф. д-р Гинка Димитрова.

 • Силвия Върбанова Върбанова - за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 05.07.01 – теория на възпитанието и дидактика /Педагогическа социология/. Дисертационният труд със заглавие: ”Социално-педагогически проекции на диференциацията в средното образование” е бил обсъден и насочен за защита от катедра “Дидактика” към ФП на СУ "Св. Климент Охридски". Официални рецензенти: проф. дпн Марин Андреев и доц. д-р Бончо Господинов.

 

През същия период неуспешно преминаха три избора за присъждане на научното звание "доцент".