Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Сергей Александров Миланов, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Сергей Александров Миланов на тема „Извличане на зависимости в потоци от данни” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки (Изкуствен интелект)”. Докторант задочна форма на обучение.

Научен ръководител: доц. д-р Олга Георгиева

Председател на научното жури: прф. д-р Силвия Илиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: