Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елиза Петрова Стефанова, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Елиза Петрова Стефанова на тема „Отворени виртуални светове за професионално израстване” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност 01.01.12 „Информатика” в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. Докторант на самостоятелна подготовка.

Научен ръководител: доц. д-р Светла Бойчева

Председател на научното жури: доц. д-р Мария Нишева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: