Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ана Александрова Авджиева, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Ана Александрова Авджиева на тема „Някои асимптотически оптимални квадратурни формули” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5 „Математика”, докторска програма „Изчислителна математика“. Задочен докторант.

Научен ръководител: проф. дмн Гено Николов

Председател на научното жури: доц. д-р Лозко Милев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: