Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Явор Костадинов Рабаджиев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Явор Костадинов Рабаджиев, на тема „Изучаване на род Lactobacillus и род Fructobacillus в микробиотата на медоностни пчели”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. дбн Искра Иванова; проф. д-р Илия Илиев
Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: