Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Велмира Людмилова Димитрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Велмира Людмилова Димитрова, на тема “Механизми на адаптация към солеви стрес при Lycium, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Юлиана Марковска
Председател на научното жури: доц. д-р Ганка Чанева

Автореферат

Рецензии:

Становища: