Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ралица Георгиева Ангелова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

Защита на дисертационен труд на Ралица Георгиева Ангелова, на тема "Характеристика на неутрофилни железобактерии и използване на формираните от тях биогенни оксиди в нанотехнологии”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Венета Грудева, проф. дтн Иван Иванов
Председател на научното жури: доц. д-р Петя Христова

 

Авторферат

 

Рецензии:

Становища: