Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Теодоров Карапетков, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Николай Теодоров Карапетков, на тема „Характеризиране, ефективност и поносимост на пробиотичната добавка Лактина при животни”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Пенка Мончева; проф. дсн Събка Сурджийска
Председател на научното жури: доц. д-р Петя Христова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: