Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / гл. ас. д-р Йолина Валентинова Хубенова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на гл. ас. д-р Йолина Валентинова Хубенова, ПУ "Паисий Хилендарски" на тема ”Екстрацелуларен електронен пренос в еукариотни биоелектрохимични системи” за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биохимия).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Мариела Оджакова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: