Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2020/2021 г. / Преместване на студенти от други висши училища в Р България

   

16. Кандидатите за преместване от други висши училища в Р. България представят следните документи:

1. Заявление по образец.

2. Академична справка, удостоверяваща успешно завършена предходна учебна година, положени изпити, хорариум на дисциплините и кредити.

3. Съгласие на Ректора на висшето училище, от което кандидатът желае да се премести, без да се отписва от там.

4. Служебна бележка с резултатите от кандидатстудентските изпити и/ или копие от дипломата за средно образование с положени държавни зрелостни изпити, валидни за специалността, в която искат да бъдат преместени, съгласно Правилника за приемане на студенти за учебната 2020/2021 г.

5. Заповед за разрешение за преместване в СУ, издадена от ректора на другото висше училище.

17. Факултетите могат да поставят и допълнителни условия към кандидатите за преместване от други висши училища в Р. България.

18. Преместването на студенти от други висши училища в Р. България се решава окончателно от ректорското ръководство по предложение на декана на съответния факултет.

19. Преместените студенти от други висши училища, непредставили заповед за отписване с цел преместване в СУ, заплащат годишна такса в размер, съответстващ на размера за издръжката на студент в същото професионално направление, съгласно приложение 1.4. за годишните такси за обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование – граждани на Република България, на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т.6, буква „б“, във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО от заповед на Ректора за учебната 2020/2021 г. Таксата се заплаща еднократно само през първата година от преместването с изключение на случаите, когато студентите са преместени за обучение срещу заплащане до края на следването.

20. Преместените от други висши училища в Р. България студенти се записват в съответния факултет до 5 дни след издаване на заповедта. При записване се заплаща и семестриалната такса за обучение в специалността.