Начало / Студенти / Такси и студентско кредитиране / Годишни такси за учебната 2016/2017 г.

   

Заповед № РД 19-210 / 01.07.2016 г.

Заповед № РД 19-254 / 02.08.2016 г . - допълнение

Заповед № РД 19-270 / 09.09.2016 г. - допълнение

Заповед № РД 19-283 / 29.09.2016 г. - допълнение

 

Приложения:

Приложение 1. Годишни такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Приложение 2. Годишни такси за обучение на действащи студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Приложение 3. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование - граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария по чл. 21, ал. 2 и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "б", във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО;

Приложение 4. Годишни такси за обучение срещу заплащане на студенти в ОКС „магистър“ след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, по чл. 21, ал. 3 от Закона за висшето образование;

Приложение 5. Годишни такси за обучение на новоприети чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави;

Приложение 6. Годишни такси за обучение на действащи чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование – граждани на трети за Европейския съюз държави;

Приложение 7. Годишни такси за обучение на чужд език на новоприети студенти, докторанти и специализанти;

Приложение 8. Годишни такси за обучение на чужд език на действащи студенти, докторанти и специализанти.

 

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

 

Таксите за обучение за учебната 2016/2017 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

I. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

Възможността не важи за новоприети студенти от летен семестър на 2016/2017 уч. г. - те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини.

При този начин на плащане се използва системата на EasyPay или ePay в рамките на кампания с предварително обявен срок, достъпна от студентския профил.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

 

IІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена ( на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
факултет
форма на обучение (редовно или задочно)
степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.
Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

 

IІІ. В брой в касите на Ректората

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

Студентите от:
Факултет по математика и информатика;
Факултет по химия и фармация;
Физически факултет;
Факултет по начална и предучилищна педагогика;
Биологически факултет;
Стопански факултет
могат да платят в брой таксите си за обучение и в касата на съответния факултет.

 

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.