Начало / Студенти / Поименна стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви

   

Срок за подаване на документи: 12 ноември 2020 г.

 

 

РЕКТОР:

проф. дфн Анастас Герджиков

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

О Б Я В А

ЗА ПОИМЕННА СТИПЕНДИЯ

“БРАТЯ ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

 

За поименната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви могат да кандидатстват студенти от всички специалности на Университета, обучаващи се в образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” след средно образование и от образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършено висше образование, редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово. Статутът на поименната стипендия “Братя Евлоги и Христо Георгиеви” е приет на заседание на Академичния съвет от 17.09.1997 г. и изменен с решение на Академическия съвет с протокол №6 от 01.12.2010 г.

1. Стипендията се отпуска за една учебна година, считано от 01 октомври за срок от 10 месеца.

2. Размерът на стипендията е една минимална работна заплата.

3. Кандидатите от образователно-квалификационните степени „бакалавър“ или „магистър“ след средно образование трябва да са завършили втори курс на обучение със среден успех от първи и втори курс не по-нисък от мн. добър (5.00).

4. Кандидатите от образователно-квалификационната степен „магистър“ след висше образование трябва да имат завършен първи курс на обучение с успех не по-нисък от отличен (5.50).

5. В срок до 12 ноември 2020 г. кандидатите подават в Деловодството на Университета следните документи:

  • заявление ;
  • уверение за успех;
  • препоръка от преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, съгласувана с Декана на факултета, от който е студента;
  • удостоверение от РПУ – гр. Карлово за постоянно местожителство;
  • копие от акт за раждане.

6. В случай, че няма студенти, отговарящи на изискванията по т.3 и т.4, за поименната стипендия могат да кандидатстват студенти от първи или втори курс, редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово.

 

СТАТУТ на стипендията