Начало / Студенти / Новини / Програма „Старт на кариерата“

   

Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.

Непосредствените цели са предотвратяване на деквалификацията на младежите; превенция срещу “изтичането на мозъци”; предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация; предоставяне на възможност за последващо назначаване на част от младежите на постоянна работа; постигане на гъвкава комбинация от знания, умения и опит, съответстващи на изискванията на пазарната икономика.

През 2017-2018 г. Програмата се реализира в Компонент 1.

Обект на Компонент 1 са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Работодатели по Компонент 1 са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.

 

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

Повече информация за Програмата и процедурите за кандидатстване можете да видите на адрес:

https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/