Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии / Правила за отпускане на стипендия в СУ

   

ПРАВИЛА

за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски”

 

РАЗДЕЛ I

СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

 

I. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

1. Стипендии се отпускат на:

1.1. Студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, с изключение на записаните в ОКС магистър срещу заплащане (по чл. 21, ал. 2 от ЗВО);

1.2. Студенти - български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българската страна;

2. Студентите имат право на стипендия само за една образователно квалификационна степен бакалавър и за една образователно квалификационна степен „магистър”.

3. Студентите нямат право на стипендия в следните случаи:

3.1. Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:

а) повтарящите поради болест;

б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.

3.2. Условно записаните студенти нямат право на стипендия;

3 3. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание;

3.4. Студенти, които са се преместили от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните семестри, които повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия;

3.5. Студенти, които се обучават едновременно по две специалности /втора нова специалност/ нямат право на стипендия за втората нова специалност.

3.6. На студенти в първи семестър, първи курс на образователно – квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”, не се отпускат стипендии по успех.

3.7. Студентите – магистри в платена форма на обучение.

4. Размерът на стипендията се определя със Заповед на Ректора по предложение на Студентския съвет.

5. Видове стипендии:

5.1. Стипендии, получавани без ограничения (целогодишни) в размер 120 лв., от следните категории учащи:

а) студенти с трайни увреждания;

б) несемейни студенти без двама родители;

в) несемейни студенти с двама родители с трайни увреждания;

г) несемейни студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания – от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването;

д) студентки с деца до 6 годишна възраст;

е) студентите, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

ж) бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

5.2. Стипендии по успех при следните условия:

а) право да кандидатстват за стипендия по УСПЕХ имат:
- всички студенти, обучаващи се в редовна форма на обучение,
- положили успешно всички изпити;
- средният им успех от предходните два семестъра (сумата от всички положени изпити, разделена на техния брой), а за първата учебна година – от първия семестър, е не по-нисък от добър 4.00.

б) на студентите с един починал родител успехът се умножава с коефициент 1,1.

в) стипендията се отпуска поотделно за всеки учебен семестър. Изплаща се за пет
месеца.

6. Срокове за получаване на стипендиите:

6.1. Стипендиите по успех се отпускат със Заповед на Ректора от началото на втория и следващите семестри и се изплащат в продължение на 5 месеца.

6.2. По време на семестъра не се кандидатства за стипендия по успех и такава не се отпуска.

6.3. Целогодишно кандидатстване за стипендия се допуска за следните категории учащи, като сроковете за изплащане на стипендия са:

а) несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с един родител, който е с трайни увреждания - от началото на месеца следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им.

б) студентките с деца до 6-годишна възраст, когато правото е настъпило след началото на семестъра. Стипендията се отпуска на бащата-студент, когато майката не е студентка, починала е или на него е предоставено упражняването на родителските права. Те запазват правото си за получаване на стипендия до края на семестъра, в който детето навършва 6 години.

6.4. Студентите в последния семестър на обучение получават стипендия до края на месеца, в който се провежда първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

6.5. Студентките майки и студентите бащи с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първата сесия, получават стипендия до края на месеца, в който приключва втората сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план.

6.6. Студентите, които се дипломират предсрочно, получават стипендия за времето до първата сесия за държавен изпит по учебен план, но не повече от три месечни стипендии.

6.7. Студентките майки и студентите бащи запазват правото си за получаване на стипендия до края на учебния семестър, в който детето навършва 6-годишна възраст.

7. Стипендиите по успех се разпределят правопропорционално на броя на учащите по специалности във всеки факултет на Университета, като класирането се извършва в низходящ ред.

8. Методологията за определяне на средствата и броя на стипендиите по успех на българските студенти е следната:

8.1. От субсидията за стипендии, определена с бюджета на Университета се приспадат:

а) сумата на изплатените до момента стипендии;

б) начислените и подлежащи на изплащане, но неполучени суми за стипендия;

в) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на българските и чуждестранни докторанти и специализанти;

г) сумата, необходима за изплащане на стипендиите на чуждестранните студенти;

д) сумата, необходима за изплащане на стипендиите за категориите учащи, получаващи стипендия „без ограничения”.

8.2. От останалите средства се заделят до 10 % за награди и помощи.

8.3. Останалите средства се разделят на определения по реда на ПМС № 90 месечен размер на стипендията и се получава общия брой на стипендиите.

9. Необходимите документи за кандидатстване за стипендия по успех се подават, както следва:

9.1. При кандидатстване за стипендия по успех:

а) молба-декларация (по образец)

9.2. При кандидатстване за стипендия по успех от студенти с един починал или неизвестен родител или с един родител инвалид.

а) молба-декларация по т. 1, като успехът се умножава по 1.1;

б) копие от смъртен акт или акт за раждане (при неизвестен родител). Оригиналът се връща след сверяване;

в) копие от решение на ТЕЛК (при родител инвалид). Оригиналът се връща след сверяване;

9.3. При кандидатстване за стипендия по успех от студенти с един починал родител и друг член на семейството инвалид и при кандидатстване на студенти с двама членове на семейството инвалиди.

а) молба-декларация по т. 1, като успехът се умножава по 1.2;

б) копие от смъртен акт или акт за раждане (при неизвестен родител). Оригиналът се връща след сверяване;

в) копие от решение на ТЕЛК (при член на семейството инвалид). Оригиналът се връща след сверяване;

9.4. Молбата-декларация и средният успех се получават и заверяват в отдел “Студенти” и се подават в касите по факултети и в Паричен салон.

9.5. Задължително се попълват всички графи, отнасящи се до декларатора, включително среден месечен доход на член от семейството му за съответния период. Не се изискват документи за удостоверяване на доходите, а същите независимо от размера им, участват като коефициент 1 при класирането на молбите.

9.6. При кандидатстване за стипендия се декларира брутният доход, получен през шестте месеца преди месеца, в който започва семестъра.

10. Списъците с резултатите от класирането се обявяват пред Паричен салон на Ректората и по факултети.

11. Срокът за подаване на документи за отпускане на стипендия се определя се със Заповед на Ректора в началото на всеки семестър.

II. СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ

12. Студентите могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейски структурни фондове.

13. За стипендии могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение.

14. Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се одобрява от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на Министъра на образованието, младежта и науката.

15. Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се определят от Министъра на образованието, младежта и науката.

16. Студентите могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии, осигурени със средства на европейските структурни фондове.

ІІІ. СТИПЕНДИИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ФИЗИЧЕСКИ И / ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И СПОГОДБИ И ДОГОВОРИ ЗА ОБУЧЕНИЯ

17. Студентите могат да получават стипендии съгласно сключените договори.

18. Условията, редът, размерът и сроковете за получаване се конкретизират в договорите.

 

РАЗДЕЛ II

СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ ДОКТОРАНТИ

 

I. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

19. Стипендии се отпускат на докторанти - български граждани, приети в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

20. Месечният размер на стипендията е 450 лв.

21. Стипендията се отпуска за три години при редовна докторантура, след придобита образователно-квалификационна степен “магистър”. При удължаване на срока на докторантурата, стипендия не се изплаща.

22. Докторантите в редовна докторантура получават допълнително еднократна стипендия в следните случаи:

22.1. При представяне на дисертационния труд за защита в научния съвет в рамките на тригодишния срок на обучение - в размер на 1000 лева;

22.2. При успешна защита на дисертационния труд в срок до една година след завършване на тригодишния срок на обучение - в размер на 1000 лева.

23. Стипендията по т. 22 се изплаща след издаване на индивидуална Заповед на Ректора.

24. Докторантите имат право на стипендия само за една образователна и научна степен “доктор”.

25. Стипендиите се изплащат безкасово чрез Първа инвестиционна банка. Докторантите трябва да притежават сметка в ПИБ, която да представят в Паричен салон.

II. СТИПЕНДИИ, ИЗПЛАЩАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ

26. Докторантите могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове.

27. Докторантите могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет и стипендии финансирани от европейски структурни фондове.

28. Размерът на стипендиите и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма, въз основа на предложение на Министъра на образованието, младежта и науката.

 

РАЗДЕЛ III

СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

29. Стипендии се отпускат на чуждестранни студенти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.

30. Размерът на стипендията е 90 лв.

31. Студентите, приети по междуправителствени спогодби, получават стипендия без оглед на успеха от началото на учебната година в продължение на 12 месеца.

32. Чуждестранните студенти, приети по актове на Министерския съвет (от втори и по-горен курс), получават стипендия в продължение на 12 месеца от началото на учебната година, при условие, че успехът им от предходната година, при успешно положени всички изпити, е не по-нисък от добър 4.00. Чуждестранните студенти, записани в първи курс, получават стипендия без оглед на успеха.

33. На студентите - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл.68, ал.6 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.

34. Студентите-чужденци, приети за обучение в Република България по Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS II), получават месечни стипендии в размер на 135 лева.

35. Чуждестранните студенти получават стипендия и по време на езиков и специализиран курс по български език.

36. Чуждестранните студенти не получават стипендия за времето, през което отсъстват от учебни занятия по причини непредвидени в Правилника на Университета.

 

РАЗДЕЛ IV

СТИПЕНДИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

37. Стипендии се отпускат на чуждестранни докторанти и специализанти, приети в редовна форма на обучение по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерския съвет.

38. Размерът на стипендията е 450 лв.

39. Срокът за получаване на стипендията е за срока на докторантурата или специализацията. Чуждестранните докторанти и специализанти не получават стипендия при удължаване срока на обучение, както и за времето, когато не са в Република България, с изключение на случаите, предвидени в учебния или индивидуалния план за подготовка.

40. Стипендиите се изплащат безкасово.

41. На докторантите и специализантите, граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети за обучение по реда на чл.68, ал.6 от Закона за висшето образование, се предоставят стипендии при условията и по реда, определени за българските граждани.

42. Докторантите-чужденци имат право на стипендия само за една образователна и научна степен “доктор”.

 

РАЗДЕЛ V

ПОМОЩИ И НАГРАДИ

 

I. НАГРАДИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ

43. Ректорът отпуска помощи и награди по предложение на Комисията за отпускане на награди и помощи в размер до 200 лв., както следва:

- награди за успехи в учебната, научноизследователската и други дейности;

- помощи при тежко материално състояние.

44. Наградите и помощите се отпускат съгласувано със Студентския съвет.

45. Общата сума за награди и помощи е до 10% от одобрените с бюджета средства за стипендии.

46. Редът и условията за отпускане на награди и помощи е указан подробно в Правилата за отпускане на награди и помощи.

II. НАГРАДИ, ОСИГУРЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ

47. Студентите могат да получават награди, осигурени със средства на европейските структурни фондове.

48. За наградите могат да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение.

49. Размерът на наградите и условията за предоставянето им се одобрява от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на Министъра на образованието, младежта и науката.

50. Видът на документите за кандидатстване и срокът за подаването им се определят от Министъра на образованието, младежта и науката.

51. Студентите могат да получават едновременно награди, осигурени със средства от държавния бюджет и награди, осигурени със средства на европейските структурни фондове.

 

Настоящите правила са утвърдени от Ректора и влизат в сила от летния семестър на учебната 2009/2010 г.