Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2022/2023 / Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2022/2023 г. / Допълнителни разпоредби

   

§ 1. Кандидати, представили документи с невярно съдържание, направили опит да дадат невярна информация при попълване на документите с цел да заблудят приемните комисии или ръководството на Университета, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на документите бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от висшето училище, независимо от курса на обучение.

§ 2. Неприети кандидати: кръгли сираци (до 26-годишна възраст), лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и военнопострадали, родители с три и повече деца, както и близнаци, кандидатствали едновременно в Университета в едно и също професионално направление и единия от тях е приет за студент, се приемат в рамките на плана, ако са положили успешно приемните изпити и не притежават висше образование с образователно-квалификационна степен ”магистър”.

§ 3. Приетите за обучение в магистърските програми лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, кръгли сираци (до 26-годишна възраст), военноинвалиди и военнопострадали се освобождават от заплащане на таксите за обучение еднократно за съответната образователно-квалификационна степен. При записване на следваща магистратура тези лица не се освобождават от заплащане на такси и могат да се обучават само срещу заплащане.

§ 4. Отдел „Образователни дейности“ контролира приемането и записването на студенти за обучение за образователно-квалификационната степен „магистър“.

§ 5. На всички участници в кандидатмагистрантската кампания (преподаватели и членове на технически комисии) се изплаща възнаграждение за положен труд съгласно заповед на Ректора.

§ 6. При провеждане на писмени изпити за квестори могат да бъдат определяни щатни преподаватели и служители и редовни докторанти.

§ 7. За проявена недобросъвестност и неспазване на установения ред от членовете на комисиите при обработката на кандидатстудентските документи, оценяването на писмените работи и записването на новоприетите студенти, на виновните лица се налага дисциплинарно наказание или не се изплаща възнаграждение.