Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2013/2014 / Правилник за прием на магистри за уч. 2013/2014 г. / Състезателни изпити

   

Чл. 17. (1) Кандидатстващите за местата, субсидирани от държавата, полагат състезателни изпити по предварително приети конкурсни програми в съответствие с обявените от факултетите графици за провеждането им.

(2) Факултетите си запазват правото да провеждат приемни изпити и за кандидати за обучение срещу заплащане.

Чл. 18. Състезателните изпити се организират и провеждат от съответния факултет съгласно обявени графици. При провеждането на писмените изпити за квестори и оценители могат да бъдат определяни само лица, заемащи щатни длъжности в Университета.

Чл. 19. Изпитите се провеждат от комисии, определени с вътрешна заповед от Декана на факултета. За всеки изпит задължително се съставя оценителен протокол, който се подписва от двамата проверители и арбитър (ако има арбитрирани работи).

Чл. 20. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители.

(2) В случай че разликата в оценките на двамата проверители е до 0.50, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.

(3) Писмени работи, при които разликата в оценките е повече от 0.50, се дават на арбитър.

(4) Кандидати с анулирани работи се лишават изцяло от участие в конкурса.

Чл. 21. Устните изпити се провеждат от тричленни комисии и се оценяват с точност до 0.25. Оценката на комисията е окончателна.

Чл. 22. Резултатите от изпитите се обявяват от факултетите.

Чл. 23. Резултатите от изпитите са окончателни и важат за класирането само в годината на кандидатстване.