Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование / Минали кампании / Кандидатмагистърска кампания 2013/2014 / Правилник за прием на магистри за уч. 2013/2014 г. / Общи положения

   

Чл. 1. (1) С този правилник се определят условията за приемане на български граждани и граждани на държави от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, завършили висше образование за обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

(2) За образователно-квалификационната степен „магистър“ могат да кандидатстват лица, завършили висше образование.

(3) Лицата, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, не могат да кандидатстват за следваща магистратура, субсидирана от държавата.

Чл. 2. (1) Обучението в магистърската степен се организира в магистърски програми, които:

1. Профилират и задълбочават подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

2. Дават допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност;

3. Придобилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен „магистър“ само в същото професионално направление.

Чл. 3. Кандидатстването и приемането на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва на основание Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Чл. 4. За учебната 2013/2014 година местата за прием на студенти в образователно-квалификационната степен „магистър“ са както следва:

1. Места, субсидирани от държавата – те се утвърждават от Министерския съвет;

2. Места за обучение срещу заплащане. Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане се определя предварително от деканските ръководства на съответните факултети в съответствие с капацитетните възможности на професионалното направление за съответните специалности и магистърски програми.

3. Местата по т. 1 и т. 2 се разпределят по специалности и форми на обучение.

Чл. 5. Разпределените по специалности, магистърски програми и форми на обучение места за прием (включително местата, субсидирани от държавата и местата за обучение срещу заплащане) се обявяват от факултетите.

Чл. 6. (1) Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър“ за места, субсидирани от държавата, се извършва чрез конкурсен изпит.

(2) Графиците за провеждане на изпитите се обявяват и изпълняват от съответните факултети.

(3) Конкурсните изпити се провеждат по предварително изготвени от факултетите програми.

(4) Резултатите от изпитите се обявяват от факултетите. Кандидатите се информират лично за всички резултати.

Чл. 7. Правото за обучение срещу заплащане ползват лицата, завършили висшето си образование с успех, регламентиран в Закона за висше образование. По решение на факултетните ръководства, приемането на тези кандидати може да се извършва и без конкурсен изпит.

Чл. 8. За определени магистърски програми факултетите могат да поставят и допълнителни условия за подбор на кандидатите.

Чл. 9. (1) Обучението в магистърската степен се извършва в редовна и/или задочна форма в зависимост от утвърдените учебни планове и места за прием.

(2) По време на обучението си студентите, приети в места, субсидирани от държавата, заплащат семестриална такса, утвърдена от Министерския съвет (виж Приложение 1).

(3) Студентите, приети за обучение срещу заплащане, внасят семестриална такса, съгласно Приложение 2.

Чл. 10. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение в съответния факултет и в съответствие с предварително обявените места за прием (субсидирани от държавата и за обучение срещу заплащане), а не по категории – мъже / жени.