Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Програми за изпити / Немски език

   

Кандидатстудентският изпит по немски език е писмен и цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Той е с продължителност 4 часа и се състои от следните елементи:

1. Тест (А и Б) (Test A und Test B)
С тест А и Б се проверяват лексическите и граматическите знания.
В тест А се попълват пропуснати думи или части от думи. Предлагат се по четири възможности за попълване (думи или части от думи), като само един от отговорите е правилен.
В тест Б кандидатите самостоятелно намират и попълват пропуснатата граматическа единица, без да са дадени възможности за избор.

Време за изпълнение на тест А и тест Б - 40 минути

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen)
Целта на тази изпитна задача е да се провери дали кандидатите са разбрали правилно съдържанието на текст, който им се предоставя. Кандидатите трябва да вземат отношение по верността на дадени твърдения, свързани с текста, като маркират съответно „да" или „не".

3. Съчинение, свързано тематично с текста за четене с разбиране (дължина 200-220 думи) (Aufsatz)

Със съчинението се проверява способността на кандидатите да се изразяват писмено на немски език. Обемът на съчинението трябва да бъде 200-220 думи, като в края на съчинението си кандидатите следва да посочат в скоби броя на използваните думи.

4. Превод от немски на български език (около 1500 знака)
С превода се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидатите да предадат на правилен български език оригинален немски текст. Текстът за превод може да бъде публицистичен, научно-популярен или художествен.

Време за изпълнение на съставните части на изпита 2, 3 и 4 – общо 200 минути.

Критерии за оценяване

1. Тест ( А и Б):
Оценяването на тест А и тест Б се извършва по точкова система.
Всяко вярно решение носи 1 точка.
Максимален брой точки за тест А и тест Б – 30 точки.

2. Текст за четене с разбиране (Leseverstehen):
Оценяването на отговорите към текста се извършва по точкова система.
Всяко вярно решение носи 2 точки.
Максимален брой точки за текста за четене с разбиране – 10 точки.

3. Съчинение:
Съдържанието и езиковата форма на съчинението се оценяват по точкова система.
Оценяването се извършва въз основа на следните критерии: логично и аргументирано изложение, правилна употреба на езиковите средства и богатство на езика.

Максимален брой точки за съчинението - 30 точки.

4. Превод от немски на български език:

Преводът се оценява по точкова система.
За пропусната или неправилно преведена дума или израз се отнема 1 точка, за допуснати правописни, граматически и стилистични грешки на български език се отнема 0,5 точка.
Максимален брой точки за превода - 30 точки.

Общата изпитна оценка се формира по разработена за целта скала въз основа на сбора от точките, получени от четирите изпитни елемента.

Езиков материал
Кандидат-студентите трябва да притежават задълбочени лексически познания и да владеят следния граматически материал:
1. Глаголи. Глаголи с делими и неделими представки. Силни, слаби и неправилни глаголи. Спомагателни глаголи. Модални глаголи. Възвратни глаголи. Безлични глаголи. Рекция
2. Образуване и употреба на времената: презенс, претериум, перфект, плусквамперфект, футур І и футур ІІ
3. Страдателен залог
4. Наклонения: индикатив, конюктив и императив
5. Съществителни имена. Род. Образуване на множествено число. Склонение. Рекция
6. Член. Склонение и употреба на определителния и неопределителния член. Изпускане на члена
7. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни
8. Прилагателни имена. Склонение. Степенуване на прилагателните. Рекция
9. Наречие
10. Числителни: бройни и редни
11. Предлози
12. Съюзи: съчинителни и подчинителни
13. Изречения: прости и сложни, главни и подчинени
14. Инфинитивни и причастни конструкции
15. Словоред

Литература
Освен учебниците по немски език за средните училища кандидатстудентите могат да ползват за подготовката си някои от посочените по-долу заглавия:

Bascheva, Emilia/Ivanova, Radka (2014): Ziel: Deutschprüfung. Trainingsbuch mit 10 Trainingssätzen für die Aufnahmeprüfung in Deutsch an der Sofioter Universität „St. Kliment Ochridski“. Plovdiv: Lettera.

 

Buscha, Joachim/ Helbig, Gerhard (2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Stuttgart: Klett Sprachen.

Buscha, Joachim/ Helbig, Gerhard (2013): Übungsgrammatik Deutsch. Stuttgart: Klett Sprachen.

 

Buscha, Anne/ Szita, Szilvia (2012): B-Grammatik: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2. Leipzig: Schubert Verlag.

 

Dreyer, Hilke/ Schmitt, Richard (2015): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell. München: Hueber Verlag

 

Duden (2016): Der kleine Duden - Deutsche Grammatik: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und Alltag. 5. Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag.

 

Duden (2019): Duden – Deutsches Universalwörterbuch. 9. Auflage. Berlin: Dudenverlag.

 

Földeak, Hans (2000): Sag’s besser! Teil 1 und Teil 2. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene. B1-C2. München: Hueber Verlag.

 

Hall, Karin/ Schreiner, Barbara (2019): Deutsch: Übungsgrammatik für die Oberstufe aktuell. München: Hueber.

 

Schmitt, Richard (2019): Weg mit den typischen Fehlern. Teil 1 und Teil 2. A2-C2. München: Hueber Verlag.

 

Schumann, Johannes (2001): Schwierige Wörter. Übungen zu Verben, Nomen und Adjektiven. München: Hueber Verlag.

 

https://www.duden.de/woerterbuch

 

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (dwds.de)